ทัวร์อินเดีย
รหัสทัวร์GAY01_FD 
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา
พาราณสี

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท 
ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563
รหัสทัวร์ ZJAI01
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา
ทัชมาฮาล [เลทส์โก นมัสเต]
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท 
กุมภาพันธ์ 2563
รหัสทัวร์ GAY02_FD
ทัวร์อินเดีย 
เนปาล 4 สังเวชนียสถาน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท 
พฤศจิกายน - มกราคม 2563
รหัสทัวร์ JAI-FD001
ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ
อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล
4 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท 
กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ ZDEL01 
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา
เดลี [เลสโก ภารตะ]

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
รหัสทัวร์ GAY-FD001
ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย
ไหว้พระเสริมบุญ 4 สังเวชนี
ยสถาน 6 วัน 5 คืน คืน

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท 
26 - 31 มกราคม 2563
รหัสทัวร์ GAY-FD002
ทัวร์อินเดีย อินเดีย เนปาล
นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท
ธันวาคม - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ DEL-TG003
ทัวร์อินเดีย ALL IN INDIA
อินเดีย เดลลี ชัยปุระ ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน
ราคาเรื่มต้นที่ 25,911 บาท
ธันวาคม - ปีใหม่
รหัสทัวร์ DEL-XW001
ทัวร์อินเดีย India Here
we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู
กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 
ราคาเรื่มต้นที่ 16,990 บาท
มกราคม - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ DEL-TG002
ทัวร์อินเดีย WINDY&SNOWY
IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์
เดลลี 5 วัน 3 คืน 
ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท
ธันวาคม 
ทัวร์ศรีลังกา
Powered by MakeWebEasy.com