วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

1812 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ 
 
วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอังกฤษ
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ตัวอย่างรูปถ่าย ที่นี่


3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ        
    ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
4. หลักฐานการทำงาน
     - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
     - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
     - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
     - กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ
       ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
     - กรณีที่บริษัทของท่าน™ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะ    
       ต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดย
        ระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย    
    อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
8. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
9. แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลส่วนตัว กรุณากด ที่นี่
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอังกฤษ
• สถานฑูตอังกฤษ ได้อนุญาติให้ บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ให้บริการด้านวีซ่า
  เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลายื่น : 8.30 น. - 15.00 น. เวลารับ : 15.00 น. - 16.30 น.
• วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 5 วันทำการ หรือมากกว่า
• สถานทูตไม่รับ บัญชีกระแสรายวัน ในทุกกรณี
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอังกฤษเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า    
  ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้อง
  ชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ โปรดแต่งกายสุภาพ
• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
   ตามที่ ระบุเท่านั้น
• เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
   ของสถานทูต
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com