วีซ่าอเมริกาท่องเที่ยว

839 Views  | 

วีซ่าอเมริกาท่องเที่ยว 
รับทำวีซ่าอเมริกา ( เฉพาะนักท่องเที่ยว B1 , B2 )
 เอกสารที่ใช้ประกอบขอวีซ่า  
      1. พาสปอร์ตเล่มจริงที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน
      2. สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร
      3. สำเนาทะเบียนบ้าน
      4. รูปถ่าย 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 ใบ ( รูปต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ) 
         และต้องเห็นสัดส่วนใบหน้าเกินกว่า 50% ของรูปถ่าย
      5. กรณีลูกจ้าง : หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ( พร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง )
      6. กรณีเจ้าของ : หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนพานิชย์ พร้อมแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษ
         6.1 ในกรณีเป็นเจ้าของแต่ไม่มีหนังสือรับรองบริษัท ให้ถ่ายรูปร้านค้าให้ชัดเจนมาด้วย
     7. สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
      8. ใบจดทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
      9. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ( ถ้ามี )
     10. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว กรุณากด ที่นี่


 
ค่าใช้จ่ายธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตอเมริกากำหนด   =  7,500 บาท 

 

Powered by MakeWebEasy.com